top of page
PEC.png

El Projecte Educatiu de Centre, PEC, és un document pedagògic que crea la Comunitat Educativa, on trobem definides la identitat d'un centre educatiu, els seus objectius a aconseguir, així com la seua estructura organitzativa i funcional.

Programació General Anual del curs.

El projecte curricular del centre inclou el pla formatiu de l'escola i les especialitats que s'imparteixen.

També inclou una relació del professorat, amb indicació de les matèries que imparteixen cada u i el seu horari de dedicació.

En aquest reglament trobem la regulació específica de les normes i accions de la comunitat educativa i l'escola.

El Pla d´Igualtat de L’EMAE PN, persegueix avançar cap a un model d’escola coeducativa, inclusiva, i igualitària, que contribuïsca a la transformació social en direcció cap a una societat lliure de discriminació per raó de gènere i que previnga la violència de gènere i masclista. 

Projectes d'innovació educativa de l'EMAE PN.

Pla d'atenció a la diversitat amb mesures curriculars, organitzatives i administratives de l'escola de Música i arts escèniques Pobles del Nord

pcc.png
PEC_edited.jpg
PEC_edited.jpg
PAD_edited.jpg
PGA_edited.jpg
RRI_edited.jpg
PIE_edited.jpg
bottom of page