PEC (4).png

El Projecte Educatiu de Centre, PEC, és un document pedagògic que crea la Comunitat Educativa, on trobem definides la identitat d'un centre educatiu, els seus objectius a aconseguir, així com la seua estructura organitzativa i funcional.

Programació General Anual del curs 2021/22.

El Pla d´Igualtat de L’Escola de Música de Benifaraig, persegueix avançar cap a un model d’escola coeducativa, inclusiva, i igualitària, que contribuïsca a la transformació social en direcció cap a una societat lliure de discriminació per raó de gènere i que previnga la violència de gènere i masclista. 

En aquest reglament trobem la regulació específica de les normes i accions de la comunitat educativa i l'escola.

Pla d'atenció a la diversitat amb mesures curriculars, organitzatives i administratives de l'escola de Música de Benifaraig

Projecte d'innovació educativa del curs 2021/2022.

#EMB (4).png
#EMB (6).png
#EMB (7).png
#EMB (8).png
#EMB (5).png
#EMB (9).png