top of page
PAD.png

Pla d'atenció a la diversitat

El Pla datenció a la diversitat desenvolupa les accions i les línies generals d’actuació que caracteritzen el model d’escola inclusiva i garanteixen el desenvolupament dels seus principis. 

 

La identificació i l’eliminació de barreres en el context, la mobilització de recursos per a donar resposta a la diversitat, el compromís amb la cultura i els valors inclusius, i el desenvolupament d’un currículum per a la inclusió.

En aquest pla trobem les actuacions encaminades al desenvolupament d’un model inclusiu en els programes d'aprenentatge de l'Escola de Música de Benifaraig, per a fer efectius els principis d’equitat i igualtat d’oportunitats en l’accés, participació, permanència i progrés de tot l’alumnat, i aconseguir que el nostre centre docent es constituïsca com un element dinamitzador de la transformació social cap a la igualtat i la plena inclusió de totes les persones, en especial d’aquelles que es troben en situació de major vulnerabilitat i en risc d’exclusió

Descarrega el PAD
ninotet_index_seccions.png
bottom of page