top of page
PEC.png

Projecte Educatiu del Centre

 El Projecte Educatiu de Centre, PEC, és un document pedagògic que crea la Comunitat Educativa, on trobem definides la identitat d'un centre educatiu, els seus objectius a aconseguir, així com la seua estructura organitzativa i funcional.

Aquest document és vital per a crear un projecte de centre educatiu, i forma part del pla anual del centre educatiu i de la programació del pla docent, perquè arriben als alumnes i puga ser avaluat.

La seua funció és la de dirigir un procés d'intervenció educativa. Per a això es val tant de plantejaments generals com específics que orienten a l'acció, a la intervenció i a la seua evolució.

Podem dir que és una clara exposició de fins o objectius que doten al centre educatiu d'una personalitat única.

 

En el nostre PEC podeu trobar:

1. Identitat del Centre (Titularitat del centre, Denominació, Ubicació, Instal·lacions , Entorn, Característiques del centre i de l’alumnat, Normativa). 
2. Valors, finalitats i intencions educatives d’acord amb la identitat del centre.
3. Aspectes fonamentals d’organització i funcionament del centre (Estructura organitzativa del centre: Règim de funcionament i les funcions dels distints estaments, Organigrama tècnic de l’EMAE, Equip Directiu, Claustre de Professors, Alumnat, Associació de famílies i alumnes (A.F.A.),  Participació de la comunitat educativa,  Relacions amb altres institucions, Normes bàsiques de convivència).
4. Línies generals de l’actuació pedagògica.
5. Descripció curricular dels programes d’aprenentatge.

6. Orientació educativa i acció tutorial.

7. Mesures per a la inclusió educativa i actuacions de resposta per a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

8. Directius i estratègies per a la formació per-manent del professorat.

9. Procediments d’avaluació institucional i de la pràctica docent.

10. Criteris bàsics per a l’elaboració de les programacions didàctiques.

bottom of page