PEC (1).png

Projecte Educatiu del Centre

 El Projecte Educatiu de Centre, PEC, és un document pedagògic que crea la Comunitat Educativa, on trobem definides la identitat d'un centre educatiu, els seus objectius a aconseguir, així com la seua estructura organitzativa i funcional.

Aquest document és vital per a crear un projecte de centre educatiu, i forma part del pla anual del centre educatiu i de la programació del pla docent, perquè arriben als alumnes i puga ser avaluat.

La seua funció és la de dirigir un procés d'intervenció educativa. Per a això es val tant de plantejaments generals com específics que orienten a l'acció, a la intervenció i a la seua evolució.

Podem dir que és una clara exposició de fins o objectius que doten al centre educatiu d'una personalitat única.


En el nostre PEC podeu trobar:

1. Identitat del Centre (Titularitat del centre, Denominació, Ubicació, Instal·lacions , Entorn, Característiques del centre i de l’alumnat, Normativa). 
2. Valors, finalitats i intencions educatives d’acord amb la identitat del centre.
3. Aspectes fonamentals d’organització i funcionament del centre (Estructura organitzativa del centre: Règim de funcionament i les funcions dels distints estaments, Organigrama tècnic de l’escola de música, Equip Directiu, Claustre de Professors de l’escola de Música, Alumnat de l’escola de música, Associació de mares i pares d’alumnes (A.M.P.A.),  Participació de la comunitat educativa,  Relacions amb altres institucions, Normes bàsiques de convivència).
4. Línies generals de l’actuació pedagògica.
5. Descripció curricular dels programes d’aprenentatge ofertats (PIM, PBM I PAM, Objectius i estructura dels programes d'aprenentatge).