top of page
PGA.png

Històric dels extractes de la PGA

Programació General Anual

Extracte PGA 2021/22

La Programació General Anual és el document institucional de planificació acadèmica dels centres elaborada per l'equip directiu al començament de cada curs escolar, aprovada pel director, sense perjudici de les competències del claustre de professors i que permet el desenvolupament coordinat de totes les activitats educatives, el correcte exercici de les competències dels òrgans de govern i de coordinació, així com la participació de tots els sectors de la comunitat educativa per a l'assoliment dels objectius proposats pel centre.

Descarrega la PGA
bottom of page